DELEN

In een huurcontract zijn er heel wat zaken die je verplicht moet vermelden of net niet mag opnemen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om af te wijken van de wettelijke opzeggingstermijnen. Als je een standaardcontract gebruikt, zal het in principe wel goed zijn. Toch zijn er nog een aantal extra clausules die het huurcontract helemaal af kunnen maken. Deze 9 extra clausules in het huurcontract zijn zeker aanraders.

Extra clausule huurcontract: verbod op het houden van huisdieren

Deze extra clausule in het huurcontract is eigenlijk over het randje. Een algemeen verbod op het houden van enig welk huisdier is namelijk niet afdwingbaar, ongeacht of er nu zo’n extra clausule in het huurcontract is opgenomen of niet. Het houden van huisdieren raakt dan ook de persoonlijke levenssfeer. Dit wil echter niet zeggen dat de huurder zomaar eender welk huisdier mag houden. De woonst moet er namelijk ook geschikt voor zijn, de huurder moet het welzijn van de dieren respecteren, de huisdieren mogen geen overlast veroorzaken en ze mogen natuurlijk ook het gehuurde goed niet beschadigen. Deze regels gelden ook zonder dat deze extra clausule in het huurcontract is opgenomen. Het nut van deze extra clausule in het huurcontract is dan ook louter psychologisch en zorgt ervoor dat de huurder twee keer nadenkt, maar meer doet het niet.

Extra clausule huurcontract
“De huurder verklaart dat hij geen huisdieren zal houden, behalve met expliciet schriftelijk akkoord van de verhuurder en op voorwaarde dat ze geen schade of overlast veroorzaken.”

Extra clausule huurcontract: woonstkeuze

Het gebeurt soms dat de huurder met de noorderzon verdwijnt. De huurder is dan een nieuw leven begonnen in Zuid-Amerika, woont nu onder een brug of is ergens onopgemerkt in het water gesukkeld en nooit meer gezien. In zo’n geval is de huurder nog steeds de officiële huurder en kan je nog geen nieuwe huurder zoeken. Daarvoor moet je eerst langs de vrederechter passeren die zijn toestemming verleent, maar daarvoor zal de huurder moeten worden gedagvaard. En dat gaat niet, want je hebt helemaal geen weet van een nieuw domicilie. De oplossing is eenvoudig: voeg een extra clausule in het huurcontract toe waarin staat dat de huurder op dit adres kan worden gedagvaard als hij zijn nieuw adres niet kenbaar maakt.

Extra clausule huurcontract
“De huurder doet zijn woonstkeuze in het gehuurde goed. Hij verklaart dat hij hier kan worden aangeschreven of gedagvaard zolang hij geen nieuwe woonst in België kenbaar heeft gemaakt.”

Extra clausule huurcontract: bezoekrecht

Als verhuurder heb je het recht om het verhuurde goed te betreden om bijvoorbeeld herstellingswerken te verrichten, te controleren of alles wel nog goed wordt onderhouden of om nieuwe kandidaat-huurders rond te leiden. Anderzijds mag je ook niet om de haverklap de privacy van je huurder schenden. Doe het dus niet te vaak, kondig je bezoek aan en bemoei je evenmin met de levensstijl van de huurder. In principe is deze extra clausule in het huurcontract overbodig omdat je vanuit wettelijk oogpunt reeds over deze rechten beschikt, maar het wordt wel vaak opgenomen omdat je de huurder zo nog eventjes aan je rechten herinnert.

Extra clausule huurcontract
“De verhuurder mag minstens een keer per jaar in samenspraak met de huurder de woning betreden om te controleren of de huurder zijn verplichtingen nakomt, om herstellingen te verrichten, om het pand te laten bezoeken door een vastgoedprofessional, aannemer, architect, kandidaat-huurders, verzekeraar enzovoort. De verhuurder verklaart daarbij rekening te houden met de privacy van de huurder en dit recht slechts in beperkte mate uit te oefenen. Bij dringende interventies die spoed eisen kan de woning ook betreden worden als de huurder afwezig is.”

Extra clausule huurcontract: hoofdelijke aansprakelijkheid van medehuurders

Verschillende huurders is voor de verhuurder altijd interessant omdat er voor de verhuurder dan meerdere personen zijn waarbij hij het huurgeld of eventuele beschadigingen kan verhalen. Neem dan wel duidelijk een extra clausule in het huurcontract op waarin staat dat zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk zijn. Dit wil zeggen dat de volledige som bij elke huurder kan worden verhaald. Als er twee huurders zijn, hoef je na een relatiebreuk dus niet naar elk van de huurders een factuur van 50% te verzenden. Je kan gerust bij de meest vermogende 100% claimen, die dan vervolgens zelf 50% moet terugvorderen. Of dat al dan niet lukt en niet voor nog meer onderlinge twistpunten zorgt, is hun probleem en dat van de kinderen die er zoals altijd de dupe van zijn.

Extra clausule huurcontract
“Alle huurders zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk.”

Extra clausule huurcontact: verbod op onderverhuur

Onderverhuur is al strikt geregeld in de woninghuurwet, maar het is toch belangrijk om te benadrukken dat je dit niet ziet zitten. Zeker in Airbnb-tijden kan onderhuur namelijk voor heel wat schade en overlast zorgen. Neem een duidelijk verbod op door middel van een extra clausule in het huurcontract. Als een huurder deze regels overtreedt, kan de rechter de huurovereenkomst zelfs ontbinden.

Extra clausule huurcontract
“Onderverhuur of overdracht van huur is strikt verboden, behoudens met voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verhuurder. Ook het verhuren van de woning of een deel van de woning via platformen als Airbnb en consorten is strikt verboden.”

Extra clausule huurcontract: sleuteloverdracht

In het verleden was er rechtspraak waarbij een rechter vond dat de verhuurder niet mag weigeren om de sleutels te geven vooraleer de huurwaarborg is betaald, behalve wanneer dit zo is afgesproken. Daarom is het raadzaam om deze afspraak steeds in de vorm van een extra clausule in het huurcontract op te nemen.

Extra clausule huurcontract
“De huurder zal pas over het gehuurde pand kunnen beschikken en de sleutels ontvangen wanneer hij de huurwaarborg heeft voldaan.”

Extra clausule huurcontract: verbod op professionele activiteiten

Als verhuurder word je belast op basis van het kadastraal inkomen. De huurinkomsten komen dus niet in je inkomstenbelasting terecht. Fiscaal is dit heel voordelig. Hierop bestaat wel een uitzondering: wanneer de huurder professionele activiteiten in het gehuurde pand verricht en bijvoorbeeld de huur in zijn kosten steekt, wordt de huur bij de verhuurder wel in de inkomstenbelasting belast. Daarom is het raadzaam om een verbodsbepaling in de vorm van een extra clausule in het huurcontract op te nemen. Daarnaast wordt vaak in deze extra clausule in het huurcontract opgenomen dat de verhuurder de meerbelasting als schadevergoeding bij de huurder kan verhalen. Dit wordt niet altijd door de rechter aanvaard, maar wie niet waagt, niet wint.

Extra clausule huurcontract
“De huurder mag in het gehuurde pand geen activiteiten uitoefenen die onder het toepassingsgebied van de wet op de handelshuur valt of de huurkosten in het kader van zijn professionele activiteit fiscaal inbrengen. Indien de huurder dit toch doet en dit in een meerbelasting of een nadelige fiscale herkwalificatie resulteert, zal de meerbelasting ten laste zijn van de huurder.”

Extra clausule huurcontract: verfraaiingswerken zijn voor eigen rekening

In België is de huurder verplicht om het gehuurde goed in dezelfde staat terug te geven als dat hij het gekregen heeft. Dit wil zeggen dat als hij iets kapot heeft gemaakt, hij het ook moet herstellen. Tegelijkertijd kan dit betekenen dat de huurder ook verfraaiingswerken, zoals de bouw van een nieuwe kamer op zolder, ongedaan moet maken. In ieder geval kan de huurder de verhuurder niet verplichten om hem te betalen voor de verfraaiingswerken die hij achterlaat. Het is aangeraden om de huurder daaraan te herinneren in de vorm van een extra clausule in het huurcontract.

Extra clausule huurcontract
“Alle door de huurder uitgevoerde (verfraaiings)werken zijn definitief door de verhuurder verworven en dit zonder dat de verhuurder de huurder hiervoor enige vergoeding is verschuldigd. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de verhuurder om de herstelling in de oorspronkelijke toestand te eisen en dit op kosten van de huurder.”

Extra clausule huurcontract: intresten bij wanbetaling

Als verhuurder heb je recht op intresten wanneer de huurder niet tijdig betaalt, maar die intresten beginnen in principe pas te lopen na de ingebrekestelling. Hiervan kan wel contractueel worden afgeweken, waardoor onderstaande extra clausule in het huurcontract wenselijk is. Deze extra clausule in het huurcontract wil overigens niet zeggen dat je altijd meteen intresten moet aanrekenen, maar wanneer er uiteindelijk problemen met de huurder zijn, is het goed om te weten dat je het verlies maximaal kan recupereren.

 Extra clausule huurcontract
“Bij laattijdige betalingen is de huurder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd, waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here