DELEN

Wil je jouw huurcontract opzeggen? Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet wat de wettelijke opzegtermijn is. Hierbij moet je rekening houden met diverse factoren, zoals het type huurovereenkomst, het moment van het sluiten ervan en de hoedanigheid van de persoon die de huurovereenkomst opzeggen wilt. Hieronder beperk ik me tot de opzegtermijn bij Vlaamse woninghuurovereenkomsten. Voor pakweg handelshuur, het verhuren via Airbnb of de huur van een studentenkamer gelden immers afwijkende regels. Maar je zal vast wel merken dat alleen al over de opzegtermijn van de woninghuurovereenkomst een en ander te vertellen valt…

A – Opzegtermijn huurcontract gesloten voor 1 januari 2019

Voor huurcontracten die gesloten werden na 1 januari 2019 gelden, ten gevolge van de eerdere Staatshervorming, nieuwe Vlaamse regels. Voor huurcontracten die voor 1 januari 2019 werden gesloten blijven onderstaande oude regels echter gewoon van toepassing. Ook wat de wettelijke opzegtermijn betreft, is dat het geval. Daarom ook deze eerste opsplitsing.

Lees ook: Beknopte gids voor het opzeggen van een huurcontract

A.1 – Opzegtermijn huurcontract van korte duur: opzegtermijn 3 maanden voor einde

Een huurcontract van korte duur (maximaal 3 jaar) kent in principe geen wettelijke opzegtermijn. Of toch niet wat de tussentijdse opzegging betreft. De huurovereenkomst kan met andere woorden enkel worden opgezegd in functie van het einde van de overeengekomen termijn. Dan moet men wel 3 maanden opzegtermijn toekennen. Dit geldt zowel voor de huurder als voor de verhuurder.

Opgelet: indien je de huurovereenkomst niet wilt verlengen, moet je verplicht het huurcontract opzeggen! In het andere geval wordt het immers automatisch een huurcontract van lange duur en is de daaraan verbonden wettelijke opzegtermijn van toepassing.

A. 2 – Opzeg huurcontract 9 jaar / huurcontract lange termijn

Indien het gaat om een huurcontract van lange termijn is de wettelijke opzegtermijn soepeler. Zo kan de huurder de huurovereenkomst in principe opzeggen mits naleving van 3 maanden opzegtermijn. Toch gelden afwijkende bepalingen gedurende de eerste drie jaren van het huurcontract van lange duur. Daarom wordt het ook wel eens een 3 6 9 huurcontract genoemd.

A. 2.1 – Opzeg negenjarig huurcontract door huurder: opzegtermijn 3 maanden

Als huurder kan je de huurovereenkomst van lange duur in principe steeds opzeggen. Je moet dan wel 3 maanden opzegtermijn toekennen. De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgende op deze van de opzegging.

Het is wel belangrijk om te weten dat het huurcontract opzeggen alleen gratis kan vanaf het derde jaar van de huurovereenkomst van lange duur. Daar een huurcontract korte duur vaak in een overeenkomst van lange duur overvloeit, kan het zo tot 6 jaar duren vooraleer je kosteloos het huurcontract opzeggen kan. Houd daar rekening mee.

Tijdens de eerste drie jaar van het huurcontract van 9 jaar kan je de huurovereenkomst echter opzeggen mits, naast het toekennen van 3 maanden opzegtermijn, betaling van een opzegvergoeding van:

  • Huur opzeggen in eerste jaar: 3 maanden huur;
  • Huur opzeggen in tweede jaar: 2 maanden huur;
  • Huur opzeggen in derde jaar: 1 maand huur;
  • Huur opzeggen vanaf derde jaar: geen opzegvergoeding.

Indien de verhuurder overigens het huurcontract opzeggen zou, kan je als huurder steeds een tegenopzeg geven. In dat geval geeft de wettelijke bepaling een opzegtermijn van 1 maand aan. Indien het overigens ging om een opzegging zonder motief verlies je bij zo’n tegenopzegging het recht op een schadevergoeding niet.

A.2.2 – Verhuurder wil huurcontract 9 jaar vroegtijdig opzeggen

Ook de verhuurder kan een zogenoemd 3 6 9 huurcontract opzeggen. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan en er is steeds sprake van een wettelijke opzegtermijn van 6 maanden. De huurder kan een tegenopzegging van 1 maand doen (zie eerder), al dan niet mits behoud van het recht op een schadevergoeding (enkel bij opzegging zonder motief).

De verhuurder kan het huurcontract opzeggen om volgende redenen:

1° Voor eigen gebruik. De verhuurder moet de woning dan wel binnen het jaar na het einde van de opzegtermijn effectief betrekken en hij of zij moet er minimaal 2 jaar blijven wonen. Anders heeft de huurder recht op een schadevergoeding van maar liefst 18 maanden huur.

2° Voor bewoning door familieleden. De verhuurder moet de graad van verwantschap aantonen en verder gelden dezelfde voorwaarden als bij de eigen bewoning. Ook hier kan er sprake zijn van een schadevergoeding van 18 maanden huur.

3° Ter uitvoering van verbouwingswerken. Opzeggen kan enkel aan het einde van een driejarige huurperiode (vandaar ook wel eens een 3 6 9 huurcontract genoemd) en mits hij of zij het doel heeft om de woning te renoveren, te herbouwen of te verbouwen. Deze werken moeten een verdere bewoning onmogelijk maken. De verhuurder moet een bewijs leveren van de geplande werken. Deze werken moeten ten laatste 6 maand na het einde van de opzegperiode aanvangen. Anders moet de verhuurder een schadevergoeding van 18 maanden huur betalen.

4° Zonder motivering. De verhuurder kan ook het huurcontract opzeggen zonder enige vorm van motivering. Dit kan echter enkel op het einde van een driejarige huurperiode en mits een eventuele betaling van een schadevergoeding van:

  • Opzegging huurovereenkomst eerste driejarige periode: 9 maanden huur;
  • Opzegging huurovereenkomst tweede driejarige periode: 6 maanden huur;
  • Opzegging huurovereenkomst vanaf derde driejarige periode: geen schadevergoeding.

A.3 – Partijen komen andere opzeg huurcontract overeen

De wettelijke opzegtermijn is er in de eerste plaats om de huurder te beschermen. Echter verplicht niemand de partijen om aan de wettelijke opzegtermijn vast te houden. Zo kan je bijvoorbeeld contractueel bepalen dat de huurder wél een huurovereenkomst van korte termijn kan opzeggen. Maar ook later kunnen jullie afwijkende afspraken maken. Het is dan wel belangrijk om deze afspraken steeds op schrift te stellen. Anders loop je al snel tegen bewijsrechtelijke moeilijkheden aan.

B – Opzegtermijn huurcontract gesloten vanaf 1 januari 2019

Voor huurovereenkomsten die gesloten werden vanaf 1 januari 2019 geldt de wettelijke opzegtermijn zoals het in het Vlaams huurdecreet geschreven staat. Ook hier maak ik een onderscheid tussen huurcontracten van drie jaar of minder en huurcontracten van 9 jaar.

B. 1 – Opzeg huurcontract van korte duur: opzegtermijn 3 maanden

Voor huurcontracten van korte duur (max. 3 jaar) heeft de decreetgever een opzegtermijn voor de huurder ingevoerd. De verhuurder moet met andere woorden nog steeds wachten tot het einde van de looptijd van de huurovereenkomst (mits 3 maanden opzegtermijn), terwijl de huurder wél tussentijds kan opzeggen. De huurder moet hierbij rekening houden met 3 maanden opzegtermijn. Bovendien moet de huurder een opzegvergoeding betalen van:

  • Opzeg huurcontract door huurder in eerste jaar: 1,5 maand huur;
  • Opzeg huurcontract door huurder in tweede jaar: 1 maand huur;
  • Opzeg huurcontract door huurder in derde jaar: 0,5 maand huur.

Het mag duidelijk zijn dat de decreetgever huurcontracten van korte duur voor verhuurders minder interessant heeft willen maken. Ook zo tracht de decreetgever huurders extra te beschermen.

B. 2 – Opzeg huurcontract 9 jaar / huurcontract lange termijn

Hier blijven principieel dezelfde regels gelden als voor huurovereenkomsten van korte duur. De verhuurder kan de huurovereenkomst met andere woorden voortijdig beëindigen na het derde huurjaar en dit zonder betaling van enige vergoeding indien hij de woning zelf zal betrekken, er familieleden in laat wonen of indien hij de woning gaat verbouwen, renoveren of herbouwen. Indien de verhuurder geen motivering geeft, kan hij na elke huurperiode van drie jaar de overeenkomst opzeggen mits betaling van een opzegvergoeding.

De huurder kan net zoals bij de federale regelgeving de huurovereenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden. Gedurende de eerste drie jaren moet de huurder dan wel een opzeggingsvergoeding betalen.

B. 3 – Partijen komen andere opzeg huurcontract overeen

Net zoals binnen de federale regelgeving zijn partijen vrij om andere afspraken te maken.

Tip: Agentschap Wonen Vlaanderen heeft een vulgariserende toelichting gepubliceerd bij het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet. Hierin staat de nieuwe regelgeving in detail beschreven. Je kan deze publicatie gratis raadplegen en bestellen via de website van de Vlaamse overheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here