DELEN

Terwijl de woningprijzen de pan uit rijzen en hypothecaire leningen een steeds grotere hap uit het budget nemen, wordt ook de potentiële impact van een financiële tegenslag groter. Plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan de terugbetaling van de hypothecaire lening in het gedrang brengen, met het risico dat particulieren hun woning verliezen en op de sociale woningmarkt terechtkomen. Daarom kiest de Vlaamse overheid voor een preventieve aanpak via de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Sinds kort is de gratis verzekering gewaarborgd wonen ook voor zelfstandigen interessant.

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?

De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis woonverzekering van de Vlaamse Overheid. De gratis verzekering gewaarborgd wonen moet particulieren die een hypothecaire lening afsluiten, kosteloos beschermen tegen de gevolgen van inkomensverlies (bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid). Via de gratis verzekering gewaarborgd wonen springt de verzekeraar dan bij, waardoor je je woning niet moet verliezen. Daarom wordt het ook wel eens de verzekering gewaarborgd inkomen van de Vlaamse overheid genoemd.

Kenmerkend voor de gewaarborgd wonen verzekering is:

 • De verzekering is 100% gratis (de premie wordt gedragen door de Vlaamse overheid);
 • De verzekering loopt over een periode van tien jaar en kent een wachttijd van drie maanden;
 • De vergoeding kan voor maximaal drie jaar verkregen worden.

Voorwaarden voor de gewaarborgd wonen verzekering

Om de gratis verzekering gewaarborgd inkomen te kunnen genieten, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het gaat om voorwaarden die verband houden met de lening, de woning, het werk en de arbeidsgeschiktheid:

 • Voorwaarden gesteld aan de beschermde lening
  • Het moet gaan om een lening van minimaal 25.000 euro bij renovatiewerken of 50.000 euro bij het bouwen of kopen;
  • De aanvraag van de verzekering gewaarborgd inkomen moet ten laatste 1 jaar na de eerste kapitaalopname gebeuren;
 • Voorwaarden gesteld aan de woning (ter garantie van het sociaal karakter)
  • De woning moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn;
  • De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn of worden;
  • De verschillende mede-leners mogen nog geen woning in volle eigendom hebben;
  • De waarde van de woning mag niet hoger zijn dan 322.130 euro (inkomstenjaar 2020), behalve in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven en enkele gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde waar de grens 370.450 euro bedraagt (inkomstenjaar 2020);
  • Je kan per woning slechts 1 keer de verzekering gewaarborgd inkomen genieten;
 • Je moet arbeidsgeschikt zijn
  • Op het moment van de aanvraag moet de aanvrager volledig arbeidsgeschikt zijn;
  • Op het moment van de aanvraag mag je gedurende een periode van twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum niet arbeidsongeschiktheid geweest zijn, tenzij het zou gaan om profylactisch verlof of zwangerschapsverlof;
 • Je moet werk hebben
  • Als werknemer moet je een contract van bepaalde duur, een contract van onbepaalde duur of een uitzendcontract hebben. Hiervoor geldt een referentieperiode van twaalf maanden waarbinnen je maximaal tien dagen niet verbonden mag zijn door een arbeidsovereenkomst. Voor leerkrachten worden de maanden juli en augustus gelijkgesteld met gewerkte periodes;
  • Als zelfstandige moet je de activiteit minstens twaalf maanden in hoofdberoep uitoefenen.

Wanneer keer de gratis verzekering gewaarborgd inkomen uit?

De gratis verzekering gewaarborgd wonen keert een premie uit bij inkomensverlies ten gevolge van:

 • Plotse onvrijwillige werkloosheid;
 • Plotse arbeidsongeschiktheid;
 • Onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit.

Dat laatste werd op 15 juni 2019 aan dit rijtje toegevoegd, waardoor ook zelfstandigen nu van de gratis verzekering gewaarborgd wonen kunnen genieten.

Hoeveel bedraagt de uitkering van de gratis verzekering gewaarborgd wonen?

Wanneer je tijdens de gedekte periode van tien jaar werkloos wordt, arbeidsongeschikt wordt of de zelfstandige activiteit onvrijwillig moet stopzetten, keert de gratis verzekering gewaarborgd inkomen een premie uit na een wachttijd van drie maanden. Het gaat om een tegemoetkoming in de aflossing van het hypothecair krediet.

De tegemoetkoming van de gratis verzekering gewaarborgd wonen is in de eerste plaats beperkt in de tijd. Wanneer je na een tegemoetkoming opnieuw minstens drie maanden hebt gewerkt, open je opnieuw het recht op de tegemoetkoming door de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

 • In het geval van onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit: gedurende de periode van het overbruggingsrecht (max. 12 maanden, afhankelijk van de opgebouwde sociale rechten);
 • In het geval van onvrijwillige werkloosheid: maximaal 18 maanden tegemoetkoming;
 • In het geval van arbeidsongeschiktheid: maximaal 36 maanden tegemoetkoming.

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt elk jaar lager:

 • Eerste jaar tegemoetkoming: 70% van het afbetalingsbedrag;
 • Tweede jaar tegemoetkoming: 56% van het afbetalingsbedrag;
 • Derde jaar tegemoetkoming: 42% van het afbetalingsbedrag.

Daarnaast is er ook een maximumbedrag van toepassing op de verstrekte uitkeringen door de verzekering gewaarborgd wonen:

 • In principe is de uitkering beperkt tot 500 euro;
 • Wanneer het gaat om een lening voor nieuwbouw, de woning een primair energieverbruik heeft gelijk aan de E70-norm (of lager) en indien het belastbaar inkomen beperkt is, wordt de maximale uitkering opgetrokken tot 600 euro.

Aanvraag verzekering gewaarborgd wonen

Je moet de verzekering gewaarborgd wonen aanvragen binnen een jaar na de eerste kapitaalopname. Daarvoor moet je een aanvraagformulier invullen dat je kan downloaden via de website van Wonen-Vlaanderen. Hierop noteer je de gegevens van de verschillende leners, waarbij elke lener ook een verklaring moet invullen. Het ingevulde formulier stuur je per post naar de cel VGW. Het is aangeraden om de aanvraag voor de verzekering gewaarborgd wonen per aangetekende brief te verzenden. Bij aankomst van je aanvraag krijg je dan een ontvangstbevestiging toegezonden. Binnen de negentig dagen zal het agentschap Wonen-Vlaanderen een beslissing nemen. Zo nodig kan je beroep aantekenen tegen die beslissing.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here