DELEN

Een beetje concurrentie is goed voor iedereen. Het zorgt ervoor dat bedrijven innoveren en dat de prijzen laag blijven. Het is wel belangrijk dat deze concurrentie tussen de bedrijven eerlijk verloopt, ook als het gaat over online bedrijven. In het digitale tijdperk is eerlijke concurrentie cruciaal voor een gezonde en duurzame bedrijfsgroei. Soms wordt die eerlijke concurrentie bedreigd door oneerlijke praktijken. Dergelijke oneerlijke concurrentie kan een verwoestende impact hebben op je bedrijf. Wat is oneerlijke concurrentie? Waar kan ik oneerlijke concurrentie melden? En is oneerlijke concurrentie een onrechtmatige daad? Het antwoord op deze en andere vragen vind je op deze pagina.

Oneerlijke concurrentie definitie

Oneerlijke concurrentie is een term die wordt gebruikt om handelspraktijken te beschrijven die bedrieglijk, frauduleus of onrechtmatig zijn en die bedoeld zijn om concurrenten schade te berokkenen of consumenten te misleiden. Dit kan variëren van het stelen van handelsgeheimen tot het voeren van misleidende reclame. Door oneerlijke concurrentie kunnen bedrijven een onrechtmatig voordeel behalen ten opzichte van hun concurrenten. In feite is er sprake van oneerlijke concurrentie indien het gaat om «daden die strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken». Dit kan verschillende vormen aannemen.

Oneerlijke concurrentie versus onrechtmatige daad

Het verschil tussen oneerlijke concurrentie en een onrechtmatige daad ligt in de aard van de actie. Een onrechtmatige daad is een algemene term voor elke daad die onrechtmatig is, dus in strijd met de wet of met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Oneerlijke concurrentie is een specifiek type onrechtmatige daad. Het gaat hierbij over onrechtmatige daden bij de concurrentie tussen bedrijven.

Oneerlijke concurrentie: voorbeeld

Volgens de oneerlijke concurrentie wetgeving kan oneerlijke concurrentie verschillende verschijningsvormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Overtreden van wettelijke voorschriften die aan de uitoefening van een activiteit verbonden zijn, waardoor de belangen van concurrenten worden geschaad. Denk bijvoorbeeld aan een tandarts die niet over de nodige kwalificaties beschikt
 • Het opzettelijk stichten van verwarring over de eigen identiteit ten opzichte van die van een concurrent (bv. het nabootsen van of teren op naamsbekendheid van een concurrent)
 • Het schenden van bedrijfsgeheimen van concurrenten
 • Een ex-werknemer die cliënteel afwerft van zijn ex-werkgever die nu een concurrent is geworden
 • Valse claims over een product of dienst
 • Het belasteren van concurrenten

Oneerlijke concurrentie is met andere woorden een heel ruim begrip. Indien eraan wordt getwijfeld of er al dan niet sprake is van oneerlijke concurrentie zal de rechter hierover uitspraak dienen te doen.

Oneerlijke concurrentie wetgeving

In België worden oneerlijke handelspraktijken in de eerste plaats geregeld door het Wetboek van economisch recht. Naast het algemene verbod op oneerlijke concurrentie heeft de wet van 4 april 2019 ook twee zeer specifieke vormen van oneerlijke marktpraktijken geregeld.

Het Wetboek van economisch recht geeft aan dat bedrijven zich correct dienen te gedragen. Agressieve marktpraktijken zijn daarbij verboden. Men dient zich eerlijk te gedragen. Een gedwongen aankoop, bijvoorbeeld men verstuurt ongevraagd een product met de vraag om te betalen om het te houden of om het gratis terug te sturen als men het niet wenst, is bijvoorbeeld verboden. Naast agressieve marktpraktijken zijn ook misleidende marktpraktijken verboden. Het gaat om handelingen, verzwijgingen of handelswijzen die ondernemingen misleiden over essentiële elementen van de overeenkomst. Bijvoorbeeld een bedrijf geeft aan dat hij een verzekering heeft afgesloten om de rechten van de klant te beschermen, maar heeft deze verzekering eigenlijk niet afgesloten.

Tot slot dient ook reclame eerlijk te verlopen. De wet heeft heel duidelijke regels voor bepaalde vormen van reclame, bijvoorbeeld als de reclame een prijsverlaging vermeldt of als een reclame de eigen producten met die van een concurrent vergelijkt. Ook dergelijke vergelijkingen moeten eerlijk gebeuren.

Optreden bij oneerlijke concurrentie

Bij vermoedens van oneerlijke concurrentie is het aan te raden om juridisch advies in te winnen. Je kan bovendien melding maken bij het Meldpunt Oneerlijke Concurrentie. Dit meldpunt is er om klachten te ontvangen over mogelijke oneerlijke concurrentie. De bevoegde diensten kunnen de melding vervolgens analyseren en eventueel een onderzoek instellen. Het Meldpunt Oneerlijke Concurrentie is niet te verwarren met het Meldpunt Sociale Fraude dat wordt gebruikt voor het melden van sociale oneerlijke concurrentie. Wanneer je een melding doet, is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Dit kan bestaan uit documentatie, getuigenissen, foto’s, e-mails, etc. Hoe meer bewijs je kunt voorleggen, hoe sterker je zaak.

Het is ook mogelijk om een burgerrechtelijke vordering in te stellen om een schadevergoeding te verkrijgen. De Ondernemingsrechtbank kan de concurrent verplichten om de oneerlijke concurrentie te staken, bijvoorbeeld met een dwangsom. Daarnaast kan er een strafrechtelijke klacht worden ingesteld bij de onderzoeksrechter of de procureur des konings.

Schadevergoeding bij oneerlijke concurrentie

Als je schade hebt geleden als gevolg van oneerlijke concurrentie, heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Het bedrag van de vergoeding hangt af van de aard en de omvang van de schade die je hebt geleden. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding, moet je kunnen aantonen dat er sprake was van oneerlijke concurrentie en dat dit heeft geleid tot de geleden schade. Ook dien je de schade aannemelijk te maken.

FAQ over oneerlijke (online) concurrentie

Het onderscheid tussen eerlijke en oneerlijke praktijken is soms moeilijk te maken. Hieronder behandelen we de meest gestelde vragen rondom oneerlijke (online) concurrentie. Deze FAQ helpt klaarheid te scheppen en zorgt ervoor dat je enerzijds eerlijk onderneemt en anderzijds weet hoe je moet ingrijpen als je te maken krijgt met oneerlijke concurrentie.

 • Wat is de oneerlijke concurrentie definitie?

Oneerlijke concurrentie is elke vorm van concurrentie die oneerlijk, bedrieglijk of onrechtmatig is en die bedoeld is om andere bedrijven schade te berokkenen of consumenten te misleiden.

 • Hoe kan ik oneerlijke concurrentie herkennen?

Oneerlijke concurrentie kan vele vormen aannemen, waaronder misleidende reclame, agressieve handelspraktijken en schending van intellectueel eigendom. Schakel bij twijfel juridisch advies in.

 • Wat kan ik doen als ik vermoed dat er sprake is van oneerlijke concurrentie?

Als je vermoedt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, kun je een melding doen bij het Meldpunt Oneerlijke Concurrentie. Het is belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Je kunt ook een burgerlijke of strafrechtelijke procedure opstarten. Het is aan te raden om eerst juridisch advies in te winnen.

 • Kan ik een schadevergoeding krijgen als ik schade heb geleden door oneerlijke concurrentie?

Ja, als je kunt aantonen dat je schade hebt geleden als gevolg van oneerlijke concurrentie, heb je mogelijk recht op een schadevergoeding.

 • Wat zijn agressieve handelspraktijken?

Agressieve handelspraktijken zijn praktijken waarbij men onder druk wordt gezet om te kopen, vaak door misleidende of bedrieglijke methoden.

 • Wat zijn misleidende praktijken?

Misleidende praktijken zijn praktijken waarbij men verkeerd wordt geïnformeerd, bijvoorbeeld over de aard, de kwaliteit of de prijs van een product of dienst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here