DELEN

De administratieve verplichtingen zijn niet voor iedere vennootschap identiek. Het komt er in feite op neer dat er op grote vennootschappen meer verplichtingen rusten dan op een kleine vennootschap. Het onderscheid tussen de vennootschappen wordt in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gemaakt op basis van het personeel, het balanstotaal en de netto-omzet van de vennootschap.

Groottecriteria vennootschappen

Om na te gaan of een vennootschap een kleine vennootschap is, hanteert men onderstaande tabel. Dit volgt uit de bepalingen van artikel 1:24 en 1:25 WVV (voorheen stonden de voorwaarden voor de kleine vennootschap in art. 15 van het W.Venn.)

Criteria kleine vennootschap
Personeel (gemiddeld aantal FTE’s)50
Balanstotaal (balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar)€ 4.500.000
Netto-omzet (opbrengst uit het gewoon bedrijf van de vennootschap, excl. btw)€ 9.000.000


De regel is dat een vennootschap automatisch een kleine vennootschap is wanneer het maximaal een van de bovenstaande criteria overschrijdt. Wanneer meerdere criteria overschreden worden, heeft het slechts gevolgen wanneer de overschrijding zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet.

Binnen de kleine vennootschappen maakt men daarnaast ook een opdeling tussen de gewone kleine vennootschappen en de microvennootschappen. Bij de microvennootschappen geldt dezelfde redenering, maar er zijn wel andere voorwaarden voor de micro vennootschap.

Criteria vennootschap micro
Personeel (gemiddeld aantal FTE’s)10
Balanstotaal (balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar)€ 350.000
Netto-omzet (opbrengst uit het gewoon bedrijf van de vennootschap, excl. btw)€ 700.000


In het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen staat nergens wat de wetgever onder “grote vennootschap” bedoelt. Echter, er kan uit de wetteksten worden afgeleid dat een grote vennootschap geen kleine vennootschap of een microvennootschap is. Met andere woorden wanneer er niet is voldaan aan de voorwaarden voor een kleine vennootschap of voor een micro vennootschap is er sprake van een grote vennootschap.

Wijzigende boekhoudrechtelijke bepalingen

Het onderscheid tussen een microvennootschap, een kleine vennootschap en een grote vennootschap heeft onder andere gevolgen voor de boekhoudkundige verplichtingen van de onderneming. De grote vennootschap moet het nauwgezetst te werk gaan, terwijl microvennootschappen administratief worden ontlast.

Verplichtingen van de microvennootschap

Microvennootschappen gebruiken het zogenaamde microschema. Het microschema is identiek aan de verkorte schema’s die ook de kleine vennootschap fiscaal mag gebruiken. Daarnaast moet de jaarrekening van de microvennootschap een balans, een resultatenrekening en een toelichting bevatten. De toelichting van de microvennootschap is echter heel beknopt en bestaat uit vier delen:

 • Staat van de activa
 • Gegevens m.b.t. niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten
 • Bedrag van de aan de leden van de bestuursorganen, toezichthoudende of leidinggevende verleende voorschotten en kredieten ten behoeve van aangegane garantieverplichtingen
 • Informatie betreffende eigen aandelen

Hoewel de microvennootschap een jaarrekening moet maken, is de microvennootschap vrijgesteld van het opmaken en de openbaarmaking van het jaarverslag.

Verplichtingen van de kleine vennootschap

De kleine vennootschappen moeten het verkorte schema gebruiken. Het verkorte schema is eigenlijk identiek met het microschema van de microvennootschap. Daarnaast moet de jaarrekening van de kleine vennootschap, net zoals bij de microvennootschap, een balans, resultatenrekening en toelichting bevatten. Deze toelichting bevat duidelijk meer elementen dan bij de microvennootschap:

 • Staat van de vaste activa
 • Staat met betrekking tot het kapitaal
 • Staat met betrekking tot de inbreng
 • Staat van de schulden
 • Gegevens m.b.t. personeel en personeelskosten
 • Gegevens betreffende de resultaten van het boekjaar en van het voorafgaande boekjaar
 • Gegevens m.b.t. niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten
 • Aard en zakelijk doel van buitenlandse regelingen
 • De in het voordeel van verbonden of geassocieerde ondernemingen toegestane waarborgen of verplichtingen
 • Het bedrag per einde boekjaar van de op bestuurders en zaakvoerders uitstaande vorderingen
 • Gegevens m.b.t. de commissaris en de personen met wie de commissaris verbonden is
 • Transacties die plaatsvonden buiten de normale marktvoorwaarden

Belgische niet-genoteerde kleine vennootschappen moeten net zoals de microvennootschap geen jaarverslag opstellen en het niet neerleggen. Wanneer het gaat om een genoteerde kleine vennootschap geldt die verplichting wel.

Grote vennootschappen

Grote vennootschappen moeten ten slotte hun boekhouding voeren volgens het volledige schema en moeten een jaarverslag opstellen en neerleggen. Zij kunnen de verkorte schema’s niet gebruiken en moeten aan alle administratieve verplichtingen voldoen.

Laat het over aan de boekhouder

Je merkt dat het al snel heel complex wordt. Daarom laat je het een en ander maar beter over aan een boekhouder die hier jarenlang voor heeft gestudeerd. Als je nog geen boekhouder hebt, helpen wij jou met het vinden van een goede boekhouder in België. Vul het formulier op deze pagina in en reken op een netwerk van meer dan honderd boekhouders. Het is ons doel om jou binnen 48 uur drie marktconforme offertes te bezorgen. We bieden deze mogelijkheid volledig gratis aan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here