DELEN

Een leurkaart of een zogenoemde «machtiging ambulante handel» is vereist voor iedere onderneming die wenst te verkopen op markten of andere openbare plaatsen. In de praktijk zijn er verschillende leurkaarten en gelden er bovendien een aantal restricties. Er heersen dan ook nog heel wat misverstanden en onduidelijkheden. Daarom zetten wij de beginselen voor jou op een rijtje. We hebben zowel aandacht voor de voorwaarden als voor de (openbare) plaatsen waar je mag verkopen, de uitzonderingsregels en de aanvraagprocedure.

De verschillende soorten machtigingen

Er bestaan eigenlijk drie soorten leurkaarten. De «machtiging ambulante handel werkgever» is er voor de vennootschap of de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Hiernaast zijn er ook de «machtiging aangestelde A» en «aangestelde B». In die laatste twee gevallen gaat het om een leurkaart voor de werknemers. Met een «machtiging aangestelde A» mogen die werknemers (of helpers) echter niet van deur tot deur verkopen. Met een «machtiging aangestelde B» is dat wel mogelijk. Wel is verkoop van deur tot deur voor hen enkel toegestaan tussen 8u en 20u.

Voorwaarden verbonden aan de leurkaart

In principe zijn er twee tot drie vereisten verbonden aan het verkrijgen van een leurkaart, afhankelijk van de concrete omstandigheden.

In de eerste plaats gaat het om een nationaliteitsvereiste. Echter wordt die voorwaarde ruim ingevuld. Zo kan je niet alleen als Belgische onderdaan een machtiging ambulante handel verkrijgen, maar ook als Europese onderdaan, als niet-Europese vreemdelingen die hier onbeperkt verblijft of als in België erkende vluchteling.

Hiernaast gelden er bijzondere vereisten indien het gaat om een gereglementeerde activiteit. Voor de verkoop van verse vleeswaren zal men bijvoorbeeld ook over een vergunning van beenhouwer-spekslager moeten beschikken. Eveneens zal men de toelating moeten vragen van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Zo zijn er voor een groot aantal ambulante beroepen gelijkaardige bijzondere vereisten opgelegd.

Tot slot is er ook de moraliteitsvoorwaarde. Deze vereiste is voornamelijk belangrijk bij het uitoefenen van leursactiviteiten van deur tot deur. In dat geval zal je immers een attest van goed gedrag en zeden moeten voorleggen. Voor de afgifte volstaat echter een schriftelijke verklaring op erewoord. Kan je geen attest van goed zedelijk gedrag verkrijgen? Dan kan je het parket vragen om zich alsnog akkoord te verklaren met de ambulante activiteit. Eventueel kan het parket zich akkoord verklaren voor een vastgelegde proefperiode.

Waar mag je de ambulante activiteiten uitoefenen?

Principieel geldt dat je de ambulante activiteiten mag uitoefenen op zowel openbare als private markten en op de openbare weg. Bovendien is het ook toegelaten op locaties die gelijkstelling genieten met de openbare weg. Denk bijvoorbeeld aan treinstations, metrohallen en winkelgalerijen. Anderzijds kan het gemeentelijk reglement hier beperkingen opleggen.

Tot slot mag je de ambulante activiteiten eveneens uitoefenen op commerciële parkeerplaatsen, openbare domeinen en plaatsen die aan de openbare weg grenzen. Met een geschikte leurkaart kan je de zelfstandige activiteit eveneens uitoefenen bij de woonplaats van de consument.

Opgelet: bij verkoop ten huize van de consument geldt een beperking van 250 euro per consument én gelden er strike precontractuele informatieverplichtingen.

Wanneer is er geen leurkaart nodig?

De wetgever voorziet tot slot allerhande uitzonderingen waarbij een machtiging niet verplicht is. Het gaat bijvoorbeeld om verkopers van kranten, de verkoop van binnenlandse producten uit de bloementeelt, occasionele verkopen door particulieren en in het geval van een humanitaire catastrofe mits toelating van de bevoegde minister.

Aanvragen van de leurkaart

De aanvraag van de leurkaart dient te gebeuren bij het ondernemingsloket. Hiervoor dien je het officieel aanvraagformulier te gebruiken. Na de aanvraag zal het ondernemingsloket de machtiging verlenen of weigeren. Die weigering kan geheel of gedeeltelijk zijn. Tegen een weigering staat beroep open bij de bevoegde minister van Middenstand.

Na het ontvangst van de machtiging zal je overigens automatisch ingeschreven worden bij het KBO.

Weet tot slot dat er sinds kort enkel nog elektronische machtigingen worden afgeleverd. Deze leurkaarten zijn voorzien van een QR-code om vervalsing tegen te gaan. De vroegere blauwe en roze leurkaarten zijn dan ook niet langer geldig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here