DELEN

Onderzoek heeft aangetoond dat een scholingsbeding een handig retentiehulpmiddel is. Hoewel de financiële gevolgen minder groot zijn dan bij een concurrentiebeding, toont de praktijk wel aan dat werknemers minder snel geneigd zijn om bij een andere werkgever aan de slag te gaan. Maar wat moet je weten over zo’n scholingsbeding? Ik leg een en ander uit, geef de geldigheidsvoorwaarden mee en eindig met een verwijzing naar een voorbeeld van een scholingsbeding.

Wat is een scholingsbeding?

Een scholingsbeding is eigenlijk een clausule die een werknemer aangaat om op kosten van de werkgever een opleiding te volgen. Om het risico voor de werkgever te beperken, zal de werknemer zich met het scholingsbeding verbinden om een deel van de opleidingskosten terug te betalen wanneer hij zelf opstapt. Ook wanneer de werkgever hem om dringende redenen ontslaat, vindt het scholingsbeding ingang.

Wat zijn de voorwaarden voor een scholingsbeding?
Omdat het scholingsbeding de vrijheid van arbeid beperkt, is het lang niet altijd zomaar toegestaan. Zo kan het bijvoorbeeld enkel worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en kunnen cao’s bepaalde functiecategorieën en vormingen expliciet uitsluiten.

Hiernaast stelt men een loonvereiste. Het gaat om een bruto geïndexeerde jaarloongrens van 34.180 euro in 2018 of 34.819 euro in 2019.

Tot slot moet ook de vorming aan een aantal vereisten voldoen. Het moet hierbij gaan om een specifieke en serieuze vorming die tot doel heeft de werknemer nieuwe professionele competenties te doen verwerven die nuttig zouden kunnen zijn voor de werknemer buiten de onderneming. De vorming moet bovendien aan nog drie andere vereisten voldoen:

  • De vorming moet minimaal 80 uur bedragen;
  • De vorming mag niet worden opgelegd door een reglementaire of wettelijke bepaling om het beroep te kunnen uitoefenen;
  • De kostprijs van de vorming moet minimaal het dubbele bedragen van het GGMMI.

Vormvereisten voor een geldig scholingsbeding

Het scholingsbeding moet steeds schriftelijk overeengekomen worden en moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten, met name de omschrijving van de vorming, de plaats waar de vorming wordt gegeven, de duur van de vorming, de kostprijs(raming), de begindatum vanaf wanneer het scholingsbeding mag worden toegepast, de periode waarbinnen het scholingsbeding mag worden toegepast en het door de werknemer terug te betalen bedrag van het gedeelte van de scholingskosten (degressief verloop).

Hierbij moet de duur overigens in verhouding staan met de kostprijs en de duur van de vorming, zonder dat het meer mag bedragen dan drie jaar.

Wanneer mag de werkgever het scholingsbeding niet inroepen?

Om de werknemer te beschermen tegen de verregaande financiële gevolgen van het scholingsbeding, heeft de wetgever het de werkgever verboden om in een aantal gevallen het scholingsbeding in te roepen. Dit is het geval wanneer het ontslag valt tijdens de eerste zes maanden van de overeenkomst, indien de werkgever de werknemer om niet-dringende redenen ontslaat, indien de werknemer ontslag neemt om dringende redenen of indien het ontslag een gevolg is van een herstructurering.

Lees ook: Hoe kan je een arbeidsovereenkomst beëindigen?

Wat bij overtreding van het scholingsbeding?

Is er voldaan aan de bovenstaande voorwaarden en mag de werkgever het scholingsbeding inroepen? Dan moet de werknemer nog niet automatisch de volledige opleidingskost terugbetalen. Het bedrag is immers begrensd en verloopt degressief in de tijd. Onderstaand overzicht schept duidelijkheid.

Wanneer vertrekt werknemer? Maximale begrenzing van het terug te betalen bedrag
Voor 1/3de looptijd van het beding 80% van de vormingskost, zonder dat dit meer mag zijn dan 30% van het brutojaarloon
Tussen 1/3de en 2/3de looptijd van het beding 50% van de vormingskost, zonder dat dit meer mag zijn dan 30% van het brutojaarloon
Vanaf 2/3de looptijd van het beding 20% van de vormingskost, zonder dat dit meer mag zijn dan 30% van het brutojaarloon

Scholingsbeding voorbeeld

Om een en ander te verduidelijken heb ik even een scholingsbeding voorbeeld overgenomen uit de Randstad Werkpocket. Vergeet bij het invullen wel niet even rekening te houden met bovenstaande geldigheids- en vormvoorwaarden.

© Randstad Workpocket, geraadpleegd op 4 december 2018, via http://nl.workpocket.be/2/3/het-scholingsbeding/

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here